[Honda genuine] CB1000R Alcantara seat (pillion) HONDA [08F77-MKJ-D00]