[iroiro] Shimano (SHIMANO) Horse mackerel / Mabaringuriru 16 skier 1000