★ V10 Fluffy SV12 FF / V10 Fluffy SV12 FF / Free Shipping / Free Shipping / no additional fee / pig nose present /